เกี่ยวกับเรา

นายเปรม ปิยะสัจจะเดช

“สำหรับผม ผืนแผ่นดินนี้คือผืนแผ่นดินแม่และผืนแผ่นดินอินเดียคือผืนแผ่นดินพ่อ
วันนี้พ่อและแม่ผมห่างกันและผมต้องการให้กลับมารักกันดังเดิม...."
 

 

 

 

คุณเปรม ปิยะสัจจะเดช ผู้ก่อตั้งและนายกสมาคมการค้า ส่งเสริมการส่งออกและการลงทุน (PEITA.ORG) และ เป้นผู้ก่อตั้ง Thai-India.com เป็นคนไทย สัญชาติไทย เชื้อสายอินเดีย นับถือศาสนาซิกข์ที่ได้รับรู้ ศรัทธา และ หล่อหลอมวัฒนธรรมของไทยและอินเดียเข้าด้วยกันและนำไปใช้ในวิถีชีวิตจนถึงปัจจุบันและสืบทอดให้คนรุ่นต่อๆไป คุณเปรมได้ใช้ความแตกต่างทางรูปลักษณ์เป็นจุดเด่นในการเชื่อมความสัมพันธ์กับทุกๆ คนที่ได้รู้จักโดยใช้บรรทัดฐานของความรัก ความซื่อสัตย์ ความเมตตา และ ความเข้าใจในการเชื่อมความสัมพันธ์เสมอมา คุณเปรมเชื่อในการปลูกเมล็ดพันธ์แห่งความดี อีกทั้งส่งต่อเมล็ดพันธ์นี้ให้กับทุกๆ คน ด้วยอุปนิสัยดังกล่าวคุณเปรมจึงได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชนของทั้งไทยและอินเดีย เมล็ดพันธ์นี้ยังคงถูกส่งต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศจนถึงทุกวันนี้

 

เพราะคนอินเดียไม่ได้อยู่เฉพาะในประเทศอินเดีย หากแต่กระจายอยู่ในหลากหลายประเทศทั่วโลกและส่วนใหญ่มักเป็นเจ้าของธุรกิจ อาชีพที่คนอินเดียถนัดและทำมาอย่างช้านานจากรุ่นสู่รุ่นคือการเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า ค้าส่ง และ ค้าปลีก อีกทั้งคนอินเดียอีกมากมายที่มีความเชี่ยวชาญและได้การยอมรับในวงการธุรกิจด้านการเงินและการลงทุน กว่านั้นวัฒนธรรมของคนอินเดียให้ความสำคัญในการติดต่อสื่อสารอีกทั้งรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ ทำให้คุณเปรมได้ใช้ความเป็นไทยเชื้อสายอินเดียเป็นจุดแข็งในการเชื่อมธุรกิจ โอกาสการขายสินค้า บริการ และ การลงทุน ของคนไทยสู่ตลาดโลก

 

ทั้งหมดนี้จึงก่อเกิดเป็นสมาคมการค้า ส่งเสริมการส่งออกและการลงทุน โดยใชับรรทัดฐานของความรัก ความซื่อสัตย์ ความเข้าใจที่มีต่อกันไปสู่โอกาสทางธุรกิจระหว่างประเทศ สมาคมฯเป็นที่ปรึกษา เป็นเพื่อนร่วมทาง คอยดูแล เปิดโอกาสทางด้านธุรกิจ และ ดูแลผลประโยชน์ของนักธุรกิจที่ทำการค้าร่วมกันทั้งสองฝ่าย เรายืนอยู่เคียงข้างท่าน โดยเฉพาะการทำการค้ากับประเทศอินเดีย เราต้องการให้คนไทยรู้สึกว่าอินเดียเป็นบ้านหลังที่สอง ให้คนไทยรู้สึกไม่ว้าเหว่เมื่อท่านทำการค้ากับประเทศอินเดียและให้คนอินเดียรู้สึกต่อคนไทยเฉกเช่นเดียวกัน

 

"เมื่อคนเรารักกันและเข้าใจกันแล้ว..ทุกอย่างย่อมเป็นไปได้และโอกาสเกิดขึ้นได้เสมอ"

 

 

ปัจจุบัน

·              รองประธานคณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรี, สำนักนายกรัฐมนตรี

·              คณะกรรมการด้านแผนและการเงินคลองกระ, สำนักนายกรัฐมนตรี

·               ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านศาสนาฯ, วุฒิสภา

·      ผอ. ศูนย์ (อ.ต.ร.) เขตห้วยขวาง, องค์การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ

·      รองหัวหน้าคณะทำงานประจำวุฒิสภา ด้านเครือข่ายการเมืองวิถีใหม่ จังหวัดปทุมธานี เพื่อแก้               ปัญหายากจนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

·      คณะกรรมาธิการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฎิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ

·      นายกสมาคมการค้า ส่งเสริมการส่งออกและการลงทุน (PEITA)

·      ที่ปรึกษาสมาคมศรัทธาธรรมาภิบาล

·      อนุกรรมาธิการ / เลขานุการ  คณะกรรมการบริหารเครือข่ายประชาสังคม 84 องค์กร
           (ระดับครอบครัว)

·      ประธานชมรมฅนรักคุณธรรม

·      ประธานชมรมธุรกิจไทย-อินเดีย

·      ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติ M.I.S.B สุขุมวิท 39

·      ผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์หนังสือพิมพ์สยามชน

·      ประธานบริษัทฯ บริษัท พี แอนด์ ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อดีต

·                 ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านศาสนาฯสนช.

·      อดีต เหรัญญิกสโมสร LIONS CLUB  (สาขาวงเวียนใหญ่)

·      อดีต อนุกรรมาธิการคณะคุณธรรมและจริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

·      อดีต  อาสาสมัครวุฒิสภาประจำคณะอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภา

·      อดีต รองเลขาธิการสมาคมพ่อค้าไทย

·      อดีต รองประธานประชาคมเขตห้วยขวาง

·      อดีตคณะประสานงานเครือข่ายภาคีเครือข่าย ส.จ.ส.

·      อดีตผู้อำนวยการ โรงเรียน นานาชาติ M.I.S.B

·      รองประธานชมรมเรารักครอบครัว

·      อดีต ประธานฝ่ายเจรจา การค้า การลงทุนและท่องเที่ยวสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจ
          ไทย-อินเดีย

·      กรรมการบริหารสหพันมังสวิรัติแห่งประเทศไทย

·      กรรมการฝ่ายเผยแพร่ธรรมะ สถาบันพุทธทาสเพื่อสันติภาพโลก

·      รองประธานสภาธุรกิจไทย-อินเดีย สภาหอการค้าไทย(ประจำประเทศไทย)

·      ประธานสภาธุรกิจไทย-อินเดีย สภาหอการค้าไทย (ประจำประเทศอินเดีย)

·      คณาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·      ที่ปรึกษาสมาคมมวลชนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

·      คณะกรรมการที่ปรึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

·      ที่ปรึกษา หนังสือพิมพ์ตำรวจไทย

·      ที่ปรึกษา สมาคมกำลังพลสำรองฝ่ายพลเรือน


นายประเสริฐ ปิยะสัจจะเดช

นายประเสริฐ ปิยะสัจจะเดช ได้สืบสานเจตุนารมณ์ของคุณพ่อเปรม ปิยะสัจจะเดช โดยนำสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและอินเดียที่ได้สร้างไว้โดยคุณพ่อ มาแปรรูปสู่การก่อเกิดธุรกิจระหว่างสองประเทศ และ นำพาบริษัทไทยไปทำการค้าการลงทุนในอินเดีย และ อินเดียมายังประเทศไทย

 

"วันนี้ไทยได้ดุลการค้ากับอินเดีย การค้าระหว่างเราสองประเทศโตขึ้นเรื่อยๆ ทว่าเมื่อเทียบกับหลายประเทศที่ทำการค้ากับประเทศอินเดียแล้วนั้นประเทศไทยยังอยู่อีกห่างไกลแต่สิ่งนี้ไม่ใช่ปัญหา กลับกันเป็นสิ่งท้าทายทำให้เราต้องทำงานให้หนักกว่าที่เป็นมา ปํญหาไม่ได้อยู่ที่สินค้าหรือราคา แต่อยู่ที่ต้องทำให้คนทั้งสองประเทศเข้าใจกัน เชื่อใจกัน ผมมั่นใจว่าคุณพ่อเปรม เดินมาถูกทาง เมื่อใดเศษรฐกิจไทยและอินเดียจับมือกันอย่างแน่นแฟ้นมากว่าทุกวันนี้ เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและการเมืองของสองประเทศในระดับมหภาคในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน"

โดย นายประเสริฐ ปิยะสัจจะเดช

ปัจจุบัน 

• เลขานุการผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านการต่างประเทศ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รองคณะกรรมการด้านแผนและการเงินคลองกระ, สำนักนายกรัฐมนตรี
• ผู้ช่วยท่านกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี
• รองนายกสมาคมการค้า ส่งเสริมการส่งออกและการลงทุน (PEITA)
• เลขาธิการสมาคมมิตรภาพไทย-อินเดีย
• รองผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์  หนังสือพิมพ์สยามชน
• รองประธานชมรมฅนรักคุณธรรม
• ประธานบริษัท เอส.ซี.ไอ.ซี. (ไทยแลนด์) จำกัด
• ประธานบริษัท เอส.ซี.ไอ.ซี. เทรดเด็กซ์ (อินเดีย) จำกัด

 

อดีต

• คณะกรรมการศูนย์ธุรกิจไทย-อินเดีย สภาหอการค้าไทย

• คณะกรรมการเอเซียใต้ สภาหอการค้าไทย

• คณะกรรมการตะวันออกกลาง สภาหอการค้าไทย

• คณะกรรมการแอฟริกา สภาหอการค้าไทย

• คณะกรรมการ PM AWARD (Prime Minister Export Award) สาขาสินค้าฮาลาล