In the occasion of Throne Day of His Majesty the King of Morocco

ไทย/English

 

เนื่องในโอกาสวันครบรอบขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโมร็อกโค

ไทย:

 

เนื่องในโอกาสวันครบรอบขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโมร็อกโค
ด้วยความเคารพ
ประเสริฐ ปิยะสัจจะเดช
English:
In the occasion of Throne Day of His Majesty the King of Morocco
May God Bless Thailand and Morocco always.
With Respect 
Prasert Piyasachadesh