Warm Welcome Sri Lankan Businessmen to Thailand

ไทย/English

เข้าต้อนรับนักธุรกิจจากศรีลังกาเยือนไทย 

เข้าร่วมต้อนรับคณะนักธรกิจจากประเทศศรีลังกาเยื่อนไทย @ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ทางไทยอินเดียเราเล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจไทยกับศรีลังกาและพร้อมร้วมผลักดันให้เกินการค้าระหว่างสองประเทศยิ่งขึ้นไป

English:

 

Received Sri Lankan Businessmen to Thailand @Board of Trade of Thailand.

 

Thai-India.com, we see the important of Thai and Sri Lanka Business and we shall explore more business opportunities between both the countries.