Warm Welcome to Kolkata Businessmen to Thailand

ไทย/English

ร่วมต้อนรับนักธุรกิจจากเมืองโกลกาตา ประเศอินเดียเยือนไทย

Thai-India.com, ทางท่านประธาน และ รองประธานได้เข้าร่วมต้อนรับนักธุรกิจจากเมืองโกลกาตาอินเดียเยือนประเทศไทย ณ.สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

English:

 

Thai-India.com, Jointly received businessmen Kolkata India to Thailand @Board of Trade of Thailand Office.