About Us (เกี่ยวกับเรา)

เปรม, ปิยะสัจจะเดช, เปรม ปิยะสัจจะเดช, สภาหอการค้า, หอการค้า, โรงเรียนนายร้อย, โรงเรียนนานาชาติ,  สนช, Prem, Piyasachadesh, Prem Piyasachadesh, baordoftrade, thaichamber, chamber, legislative,

เปรม ปิยะสัจจะเดช

คุณเปรม ปิยะสัจจะเดช ประธานและผู้ก่อตั้ง Thai-India.com เป็นคนไทยเชื้อชาติไทยนับถือศาสนาซิกข์ที่ได้รับรู้ ศรัทธา และ หล่อหลอมวัฒนธรรมของไทยและอินเดียเข้าด้วยก้นและนำไปใช้ในวิถีชีวิตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งสืบทอดให้รุ่นต่อๆไป คุณเปรมได้ใช้ความแตกต่างทางรูปลักษณ์เป็นจุดเด่นในการเชื่อมความสัมพันธ์กับทุกๆคนที่ได้รู้จักโดยใช้บรรทัดฐานของความรัก ความเมตตา และ ความเข้าใจในการเชื่อมความสัมพันธ์เสมอมา คุณเปรมเชื่อในการปลูกเมล็ดพันธ์แห่งความดี อีกทั้งส่งต่อเมล็ดพันธ์นี้ให้กับทุกๆคน ด้วยอุปนิสัยดังกล่าวคุณเปรมจึงได้รับการยอมรับจากภาครัฐและเอกชนของทั้งไทยและอินเดีย เมล็ดพันธ์นี้ยังคงถูกส่งต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศจนถึงทุกวันนี้

 

ทั้งหมดนี้จึงก่อเกิดเป็น Thai-India.com และ Sincere Investment Consultant (India) โดยใชับรรทัดฐานของความรัก ความเข้าใจที่มีต่อกันไปสู่โอกาสทางธุรกิจให้คนทั้งสองประเทศ เราเป็นที่ปรึกษา เป็นเพื่อนร่วมทาง คอยดูแล เปิดโอกาสทางด้านธุรกิจ และ ปกป้องผลประโยชน์ของนักธุรกิจทั้งสองประเทศ เราอยู่เคียงข้างท่าน ทำให้คนไทยรู้สึกว่าอินเดียเป็นบ้านหลังที่สอง ให้คนไทยไม่ว้าเหว่เวลาไปประเทศอินเดียและให้คนอินเดียรู้สึกต่อไทยเฉกเช่นเดียวกัน

 

"เมื่อคนเรารักกันและเข้าใจกันแล้ว..ทุกอย่างย่อมเป็นไปได้"

โดย นายเปรม ปิยะสัจจะเดช

ประหวัติการทำงาน

ปัจจุบัน ประธานบริษัทฯ

   พี แอนด์ ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ปัจจุบัน-ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้าน          ศาสนา  ศิลปะ และ วัฒนธรรม
  ประจำวุฒิสภาแห่งประเทศไทย

ปัจจุบัน-นายกสมาคม PEITA
  สมาคมการค้าส่งเสริมการส่งออกและการลงทุน

ปัจจุบัน-ประธานชมรมฅนรักคุณธรรม

ปัจจุบัน-ผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์
  หนังสือพิมพ์สยามชน

• อดีต-ที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการด้านศาสนา          วัฒนธรรม และ การท่องเที่ยว
  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช)

• อดีต-รองประธานสภาธุรกิจไทย-อินเดีย
  สภาหอการค้าไทย(ประจำประเทศไทย)
• อดีต-ประธานสภาธุรกิจไทย-อินเดีย

   สภาหอการค้าไทย (ประจำประเทศอินเดีย)

• คณาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ที่ปรึกษาสมาคมมวลชนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

• คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ     สามพราน

• ที่ปรึกษา หนังสือพิมพ์ตำรวจไทย

• ที่ปรึกษา สมาคมกำลังพลสำรองฝ่ายพลเรือน

• อนุกรรมาธิการ / เลขานุการ  คณะกรรมการ            บริหารเครือข่าย 84 องค์กร (ระดับครอบครัว)

• รองประธานชมรมเรารักครอบครัว

• กรรมการบริหารสหพันมังสวิรัติแห่งประเทศไทย

• กรรมการฝ่ายเผยแพร่ธรรมะ สถาบันพุทธทาส       เพื่อสันติภาพโลก

 

• ผู้ก่อตั้ง และอดีตผู้อำนวยการ

   โรงเรียน นานาชาติ M.I.S.B

• อดีต เหรัญญิกสโมสร LIONS CLUB  

   (สาขาวงเวียนใหญ่)

• อดีต อนุกรรมาธิการคณะคุณธรรมและจริยธรรม      ศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

• อดีต  อาสาสมัครวุฒิสภาประจำคณะอนุกรรมาธิ      การฯ วุฒิสภา

• อดีต รองเลขาธิการสมาคมพ่อค้าไทย

• อดีต รองประธานประชาคมเขตห้วยขวาง

• อดีต ประธานฝ่ายเจรจา การค้า การลงทุนและท่องเที่ยวสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจ ไทย-อินเดีย

• อดีต  คณะประสานงานเครือข่าย  ภาคีเครือข่าย      ส.จ.ส.

 ประเสริฐ, ปิยะสัจจะเดช, ประเสริฐ ปิยะสัจจะเดช, สภาหอการค้า, หอการค้า,  สมาคม, ไทย-อินเดีย, Prasert, Piyasachadesh, Prasert Piyasachadesh, baordoftrade, thaichamber, chamber, Thai-India, Friendship, Association, Secretary, Korn, Dabbaransri, กร, ทัพพรังสี,

ประเสริฐ ปิยะสัจจะเดช

นายประเสริฐ ปิยะสัจจะเดช ได้สืบสานเจตุนารมณ์ของคุณพ่อเปรม ปิยะสัจจะเดช โดยนำสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยและอินเดียที่ได้สร้างไว้โดยคุณพ่อ มาแปรรูปสู่การก่อเกิดธุรกิจระหว่างสองประเทศ และ นำพาบริษัทไทยไปทำการค้าการลงทุนในอินเดีย และ อินเดียมายังประเทศไทย

 

"วันนี้ไทยได้ดุลการค้ากับอินเดีย การค้าระหว่างเราสองประเทศโตขึ้นเรื่อยๆ ทว่าเมื่อเทียบกับหลายประเทศที่ทำการค้ากับประเทศอินเดียแล้วนั้นประเทศไทยยังอยู่อีกห่างไกลแต่สิ่งนี้ไม่ใช่ปัญหา กลับกันเป็นสิ่งท้าทายทำให้เราต้องทำงานให้หนักกว่าที่เป็นมา ปํญหาไม่ได้อยู่ที่สินค้าหรือราคา แต่อยู่ที่ต้องทำให้คนทั้งสองประเทศเข้าใจกัน เชื่อใจกัน ผมมั่นใจว่าคุณพ่อเปรม เดินมาถูกทาง เมื่อใดเศษรฐกิจไทยและอินเดียจับมือกันอย่างแน่นแฟ้นมากว่าทุกวันนี้ เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงด้านการค้าและการเมืองของสองประเทศในระดับมหภาคในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน"

โดย นายประเสริฐ ปิยะสัจจะเดช

ประวัติการทำงาน

ปัจจุบัน-รองประธานบริษัทฯ

   พี แอนด์ ซัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ปัจจุบัน-ประธานบริษัทฯ
  เอส.ซี.ไอ.ซี. (ไทยแลนด์) จำกัด

• ปัจจุบัน-รองนายกสมาคม (PEITA)

  สมาคมการค้า ส่งเสริมการส่งออกและการลงทุน

ปัจจุบัน-รองผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์
  หนังสือพิมพ์สยามชน

ปัจจุบัน-ผู้ช่วยท่านกร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี

ปัจจุบัน-รองประธานชมรมฅนรักคุณธรรม

ปัจจุบัน-เลขานุการสมาคมมิตรภาพไทย-อินเดีย

• อดีต-คณะกรรมการศูนย์ธุรกิจไทย-อินเดีย, สภาหอการค้าไทย

• อดีต-คณะกรรมการเอเซียใต้ ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา, สภาหอการค้าไทย